Stadgar

Stadgar för S:t Tomas kammarkörs förening
Fastställda vi årsmötet 2019-10-30

§1 Ändamål
Föreningen är en ideell ekonomisk förening som har till ändamål att samla och
stödja medlemmarna i S:t Tomas kammarkör inom Vällingby församling.

§2 Medlemskap
Medlemmar och körledare i S:t Tomas Kammarkör är automatiskt medlemmar i
föreningen.
Medlemskap förutsätter medlemskap i S:t Tomas kammarkör.

§3 Verksamhet
Föreningen skall:
● Stödja rekrytering och verka för höga konstnärliga ambitioner inom
kören.
● Uppmuntra och stödja medlemmarnas musikaliska utveckling.
● Genom sitt programråd tillsammans med körledaren diskutera repertoar
samt planera för konserter, gudstjänstmedverkan, mm.
● Stödja samverkan och samarbete med församlingens övriga musikaliska
verksamheter.
● Arrangera och genomföra körresor och körinternat.
● Förvalta föreningens kassa och övriga tillgångar.
● I övrigt verka för trivsel och god sammanhållning bland föreningens
medlemmar.

§4 Styrelse
Föreningens arbete leds av en styrelse som skall bestå av lägst 4 och högst 6
ordinarie ledamöter samt en suppleant och där ordföranden har utslagsröst vid
lika röstetal. Dessa välj för 1 år vid föreningens årsmöte som också beslutar vem
som skall vara ordförande, kassör och sekreterare i föreningen.
För närmare regler kring styrelseval kan årsmötet fastställa en instruktion till
valberedningen (valordning).
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar.

§5 Revisor
För granskning av styrelsens förvaltning skall årsmötet utse en ordinarie revisor
och en suppleant.

§6 Programråd
Årsmötet kan tillsätta ett programråd som tillsammans med körledaren
diskuterar repertoar samt planerar för konserter, gudstjänstmedverkan, mm.
Frågor som påverkar föreningens ekonomi skall dock alltid beslutas av
styrelsen. Sammansättningen av programrådet fastställs av årsmötet på förslag
av valberedningen.
Om årsmötet inte utser ett programråd kommer styrelsen att fungera som ett
sådant.

§7 Valberedning
Årsmötet skall tillsätta en valberedning på två personer, varav en
sammankallande, som har till uppgift att förbereda val till kommande årsmöte.
Valberedningens förslag till val av styrelse samt olika funktioner skickat till
körens medlemmar senast 7 dagar före årsmötet.

§8 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet vid
årsmöte. För att behandlas skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 4
veckor före årsmötet.

§9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 september – 31 augusti.

§10 Årsmöte
Årsmötet skall hållas under tiden september – oktober. Kallelse skall vara
utsänd/utdelad senast 13 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
● Val av ordförande och sekreterare för mötet.
● Val av justeringsman.
● Styrelsens och revisorernas berättelse.
● Ansvarsfrihet för styrelsen
● Förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar.
● Fastställande av medlemsavgift till föreningen.
● Val av styrelse.
● Val av revisor.
● Val av valberedning.
● Fastställande av teckningsrätt.
● Övriga frågor.

§11 Extra föreningsmöte
På förslag av styrelsen eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar så begär
skall extra föreningsmöte hållas. Kallelse med dagordning skall utsändas minst
13 dagar före mötet. Vid extra föreningsmöte får endast sådana ärenden som
finns med i kallelsen behandlas.

§12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmöte eller extra föreningsmöte
med 2/3 majoritet.

§13 Upplösning
Föreningen upplöses genom beslut av två på varandra följande möten varav ett
skall vara årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet vid varje möte.
Vid upplösning skall överblivna medel samt föreningens övriga tillgångar och
arkiv överlämnas till Vällingby församlings musikverksamhet.